Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky.
Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim na všetky dodávky tovaru a služieb uskutočnené v dobe ich platnosti.
1. Objednávka
Gastro Caffe, (ďalej predávajúci) akceptuje iba objednávky v písomnej forme. Objednávku je možné doručiť osobne, poštou  alebo elektronickou poštou. Na objednávke je potrebné uviesť typ zariadenia alebo tovaru, množstvo, termín dodávky a spôsob dopravy. Ak nie je v objednávke uvedený termín dodávky, tovar bude dodaný v najkratšom možnom termíne. Ak nie je uvedený spôsob dopravy, predávajúci si vyhradzuje právo určiť najvhodnejší spôsob.
Storno objednávky zo strany zákazníka: Zákazník má právo stornovať objednávku písomne alebo e-mailom. V prípade, že záloha bola už uhradená, predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky.
Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávky alebo jej časť ak nie je možné z technických príčin dodať tovar požadovanej lehote, ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že bola uhradená, záloha bude vrátená zákazníkovi do 15 dní.
2. Platba
Platba vopred, resp. v hotovosti pri odbere tovaru v celkovej hodnote do 700-€. Záloha 70% pri objednávke na tovar v celkovej hodnote nad 700€. Potvrdením objednávky je zálohová faktúra, ktorej celková suma zodpovedá hodnote fakturovaného tovaru vrátane DPH.
3. Termín dodávky a montáž zariadenia
Termín dodávky tovaru, ktorý nie je v čase objednávky na sklade je uvedený pri výbere tovaru v e-shope. Zariadenia, ktoré sú na sklade budú dodané v dohodnutom termíne.
Ak je k spusteniu do prevádzky potrebná montáž odborne spôsobilou osobou, bude táto montáž účtovaná osobitnou položkou na základe dohody.
4. Reklamačné podmienky
Zákazník si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok neprebrať tovar, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie prepravou alebo je tovar neúplný. V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom – poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný znášať náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené prevádzkovaním v nevhodných podmienkach, zásahom inou ako oprávnenou osobou, poruchy ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím, prípadne prefázovaním.

Reklamačný poriadok a hlásenie porúch
Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti predávajúceho a zákazníka v oblasti reklamácii tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
1.Záručná doba
  • 3 mesiace na servisné práce
  • 6 mesiacov na náhradné diely od dátumu zakúpenia
  • 12 mesiacov na technológie pre podnikateľa k podnikateľskej činnosti, ak nieje v záručnom liste stanovené inak (§429 Obch. zákonníka)
  • 24 mesiacov na tovary určené pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§52 a §620 Obč. zákonníka)

2. Závady nezahrnuté do záruky
Závady spôsobené nesprávnym používaním, údržbou a ošetrovaním a závady spôsobené zásahom cudzích telies.
Závady spôsobené zlou elektroinštaláciou, vodoinštaláciou, plynoinštaláciou a nepravidelnou regeneráciou zmäkčovačov.
Závady spôsobené použitím zlých náhradných dielov, ďalej ľahko opotrebovateľné diely
(tesnenie, o-krúžky a pod.) ako aj závady vzniknuté bežným používaním.
3. Postup pri poruchách a hláseniach opráv
Obráťte sa telefonicky, prípadne vyplnením kontaktného formulára na naše servisné stredisko. Tu Vám poradíme, prípadne odporučíme servisnú opravu najbližšiu k Vášmu bydlisku. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list (dodací list, faktúru). Malú a mobilnú technológiu je zákazník povinný dopraviť do najbližšieho servisného strediska. V prípade opravy u zákazníka je zákazníkovi účtované kilometrovné. Materiál a montáž sú účtované na ťarchu záručnej opravy. Pri pevnej pripojenej technológie k sieti a výjazde k zákazníkovi sa do záručnej opravy účtuj kilometrovné (0,50€/km bez DPH). Záručná oprava obsahuje odstránenie všetkých závad a nedostatkov spôsobených vadou materiálu konštrukčných, alebo výrobných vád zdarma. Ďalšie požiadavky na výmenu dielov z titulu bežného, alebo neúmerného opotrebovania v rámci záruky je vylúčené. Po prevzatí zariadenia zo záručnej opravy je prevádzkovateľ povinný potvrdiť montážny list svojim podpisom a pečiatkou.
Konečné rozhodnutie o posúdení oprávnenosti záručnej opravy pripadá vedúcemu servisu firmy.
 
Odborná servisná prehliadka strojov a zariadení v rámci garancie:Servisnú prehliadku je povinný odberateľ dať vykonať minimálne 2x ročne. Ak sú stroje a zariadenia vystavené väčšej námahe ako je bežné používanie na ktoré sú určené, alebo sú umiestnené v nepriaznivých podmienkach a sú používané v nepretržitej prevádzke, je potrebné interval servisných prehliadok skrátiť. Tiež sa interval skracuje, ak si výrobca vyhradzuje iné termíny napr. každé 4 mesiace alebo po určitom čase prevádzky. Termín dohodne vedúci servisný technik spolu s užívateľom. Ceny za garančné prehliadky, hodinové sadzby, kilometrovné a ceny náhradných dielov určuje osobný cenník.
 
Všeobecný poriadok a reklamačný poriadok platný od 01.01.2017